Peprs design | hosting | zoekmachine optimalisatie | social media

 

scroll telefoonnummer vast mobiel

hosting - webdesign - zoekmachineoptimalisatie - SEO

Onderdeel van Computer Support Dienst

Deze voorwaarden ontvangt u bij uw offerte en worden effectief wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en de aanbetaling is gedaan.

-klik op deze regel wanneer u een voorbeeld offerte wilt bekijken-

Voorwaarden overeenkomst

Heerenveen, 01-01-2015

Computer Support Dienst / pePRs design hierna te noemen opdrachtnemer
Opdrachtgever is de volgens de offerte genoemd bedrijf c.q. rechtspersoon hierna te noemen opdrachtgever

1). Start werkzaamheden en acceptatie opdracht
De offerte is 10 dagen geldig na dagtekening. Na akkoord van de offerte volgt een definitieve opdracht en een factuur voor de aanbetaling. Door toezending van de opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met de offerte. Met de aanbetaling gaat opdrachtgever akkoord met de gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen niet los gezien worden van de opdracht. Het opdracht-nummer zal vermeld worden op de factuur. Na aanvang van de werkzaamheden is geen restitutie mogelijk van de aanbetaling. Bij geen betaling van de aanbetaling binnen 10 dagen na de factuurdatum vervalt de opdracht. Reeds vooraf uitgevoerde werkzaamheden kunnen gefactureerd worden.

2). Evaluatie en voortgang
Er kunnen meerdere gesprekken plaats vinden. Er zal regelmatig worden gecommuniceerd en met behulp van de site zullen vorderingen doorgesproken worden en welke eventuele aanpassingen er gemaakt moeten worden. Het is van belang dat beide partijen in een zo vroeg mogelijk stadium gewenste aanpassingen aan elkaar kenbaar maken. Beide partijen dienen in alle redelijkheid en in redelijk termijn mee te werken aan deze evaluaties. Opdrachtgever kan een, indien aangegeven, beperkt beheerders account krijgen. Hiermee krijgt deze toegang tot het CMS waarmee content kan worden ingevoerd.

3). De oplevering
Deze zal plaatsvinden uiterlijk 6 weken na de datum wanneer de aanbetaling is ontvangen. In goed overleg kunnen beide partijen gezamenlijk besluiten de laatste genoemde periode te verlengen wanneer er nog redelijkerwijs werkzaamheden verricht dienen te worden. De oplevering kan in principe niet vertraagd worden door het niet aanleveren van te plaatsen content, van meerwerk of vertraging door derden. Werkzaamheden na oplevering gelden als meerwerk.

4). Commerciële extensies/plug-ins/modules
Extensies/plug-ins/modules voor extra functionaliteit waarvoor betaald moet worden aan partijen buiten opdrachtnemer en opdrachtgever. Hetzij voor een licentie met een bepaalde of onbepaalde tijdsduur en wel of niet in combinatie met de gebruikte Joomla versie. Deze als ook wanneer benodigde updates verlenging van licenties vereisen zullen apart met u afgerekend worden de eerstvolgende maand na aanschaf en bovenop het eventuele totaalbedrag of bovenop het afgesproken termijnbedrag. Er zullen geen extensies/plug-ins/modules en updates zonder overleg en alleen met uw toestemming aangeschaft worden.

5). Werkzaamheden door derden
Het kan nodig zijn dat er bepaalde werkzaamheden door derden uitgevoerd moeten worden daar deze extensies/plug-ins/modules specifiek kunnen zijn. De kosten c.q. vergoedingen aan deze derden gelden als meerwerk en staan los van deze offerte. Er zal hierover op voorhand duidelijk over gecommuniceerd worden en alleen met akkoord van de opdrachtgever in gang gezet worden.

6). Content
In principe plaatst de opdrachtnemer geen content en is derhalve dan ook niet meegenomen in de offerte. Het plaatsen van content wordt alleen gedaan in overleg of als voorbeeld. Onder content wordt verstaan de te plaatsen tekst(en) en beeldmateriaal buiten de template en lay-out. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de aangeboden content. Uitzondering is wanneer op de offerte is aangegeven het aantal te leveren pagina’s, menu items etc.

7). Zoekmachines (optimalisatie)
Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de site wordt geïndexeerd door zoekmachines. Zelfs wanneer er als optie gekozen is voor zoekmachine optimalisatie is de opdrachtnemer afhankelijk van een derde partij en kan er daarom nooit een garantie gegeven worden dat deze derde partij de site of pagina’s op een door de opdrachtgever gewenste positie (rank) in de zoekresultaten verschijnt.
Uw site wordt aangemeld via de accounts van de opdrachtnemer bij Bing en Google. Artikelen en (menu-)items worden geoptimaliseerd. Een commercieel component (zie 4) wordt geïnstalleerd tbv een sitemap en een XML bestand. Er wordt Crosslinking toegepast: het kruislinks plaatsen van links op de website van opdrachtgever en website(s) van opdrachtnemer. Voor het toepassen van zoekmachine optimalisatie is het van belang dat de website een goede linkstructuur bevat. Verwijdert opdrachtgever deze van de opgeleverde  site dan behoudt de opdrachtnemer het recht deze ook van diens site(s) te verwijderen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de ranking van de site van de opdrachtgever bij de zoekmachines.

8). Meerwerk
Werkzaamheden die niet vermeldt zijn op de offerte kunnen gelden als meerwerk. Deze zijn niet meegenomen in de calculatie van de prijsstelling van de te ontwerpen website. Meerwerk kan worden uitgevoerd tegen meerprijs. Deze werkzaamheden zullen duidelijk gecommuniceerd worden en alleen na akkoord van de opdrachtgever uitgevoerd worden.

9). Onderhoud en het maken van veiligheidsback ups
De opdrachtnemer zal op de datum van oplevering een back up maken van de site en deze toegankelijk maken voor de opdrachtgever. Na de oplevering kan de opdrachtnemer niet verantwoordelijk gehouden worden voor het maken back ups, beheren en up to date houden van de site via het Joomla CMS, hostingprovider of anders. Het is aan de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het maken en het beheren van back ups, het bijwerken en up to date houden voor het Joomla CMS, plug ins, extensies en modules.

10). Gebruik, verantwoording en overdracht
Het beheren van het de website gebeurt via een CMS (Content Management System). Opdrachtnemer zal de opdrachtgever volledige toegang via een zogenaamd Super Administrator account geven wanneer de site is opgeleverd. Ter voorkoming van het aanpassen van belangrijke instellingen welke als gevolg kunnen hebben dat de site gedeeltelijk of niet meer toegankelijk is zal desgewenst een account met beperkte beheerdersrechten aangemaakt worden. Het beheren en bewaren van deze inlog gegevens voor het CMS liggen bij de opdrachtgever.
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het zich eigen maken van hoe het CMS te gebruiken. Er kan beroep gedaan worden op de opdrachtnemer voor uitleg, het gebruik en de configuratie van de site. Dit kan gelden als meerwerk.
Het risico van het beheren van de site, het aanpassen van het template, aanpassen, wijzigen en/of verwijderen van bestanden op de server ook door personen anders dan aangewezen of door de opdrachtnemer ligt na oplevering volledig bij de opdrachtgever.
Verantwoordelijkheid voor de website en hosting worden na de gestelde betalingstermijn van 10 dagen, welke is vermeld op de factuur na oplevering, verplaatst naar de opdrachtgever. Volledig beheer en toegang tot het administratieve gedeelte van de website (Super User) en hosting controle paneel (Direct Admin) vinden echter pas plaats wanneer voldaan is aan de voorwaarden genoemd bij punt 11 en indien van toepassing punt 12.

11). Betaling
Na de oplevering wordt een factuur gestuurd. Deze dient voldaan te worden binnen de gestelde betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum. Bij niet nakoming en of achterstand van de betaling behoudt opdrachtnemer zich het recht voor diensten en werkzaamheden op te schorten tot (volledige) betalingen zijn ontvangen en/of achterstand is weggewerkt.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling functionaliteit en/of content van de website uit te schakelen c.q. te verwijderen. Het activeren c.q. het opnieuw plaatsen van functionaliteit en/of content geldt als meerwerk.

12). Betaling in termijnen
In dat geval zal het termijnbedrag en het aantal termijnen vermeld staan op de offerte en definitieve opdracht en zijn exclusief de aanbetaling. Opdrachtgever ontvangt maandelijks een factuur. De betaling in termijnen begint 1 maand na ontvangst van de aanbetaling. Extra aangeschafte extensies, plug-ins, modules, meerwerk en werkzaamheden door derden vallen niet onder het termijnbedrag. Deze worden apart op de eerstvolgende factuur na datum van aanschaf vermeld.
Bij niet nakoming en of achterstand van de betalingstermijn behoudt opdrachtnemer zich het recht voor diensten en werkzaamheden op te schorten tot betalingen zijn ontvangen c.q. achterstand is weggewerkt. Voor de termijnbetalingen geldt een betalingstermijn van 10 dagen na de factuurdatum. Het niet betalen van het termijnbedrag binnen de gestelde betalingstermijn kan resulteren in opeisbaar maken van het volledige nog openstaande bedrag.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling functionaliteit en/of content van de website uit te schakelen c.q. te verwijderen. Het activeren c.q. het opnieuw plaatsen van functionaliteit en/of content geldt als meerwerk.

13). Overig
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van eventuele afhankelijkheid van derde partijen voor het juist functioneren van de website. (Denk aan: hosting door een externe partij, betalingen en/of juiste doorverwijzingen voor domeinnamen welke door opdrachtnemer gefactureerd worden, payment services, overige abonnementen).

 

Roelof Koehoorn

Eigenaar Computer Support Dienst / pePRs /Pr-Hosting